خرید|بررسی رابطه بین بالندگی سازمانی و هوش هیجانی با عملکرد شغلی معلمان مقطع متوسطه دوره دوم شهرستان بهبهان(تعداد صفحات:15)|

اقتصاد,مدیریت,حسابداری,ISI,سیویلیکا,بانک مقالات ارزان,رایگانبررسی رابطه بین بالندگی سازمانی و هوش هیجانی با عملکرد شغلی معلمان مقطع متوسطه دوره دوم شهرستان بهبهان(تعداد صفحات:15)|50158734|imv34011958|
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی رابطه بین بالندگی سازمانی و هوش هیجانی با عملکرد شغلی معلمان مقطع متوسطه دوره دوم شهرستان بهبهان(تعداد صفحات:15) وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

چکیده


هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین بالندگی سازمانی و هوش هیجانی با عملکرد شغلی معلمان مقطع متوسطه دوره دوم شهرستان بهبهان می باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را معلمان مقطع متوسطه دوره دوم شهرستان بهبهان در سال 4931 به تعداد 933 نفر تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 431 - تحصیلی 4931 نفر برآورد و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. ابزار تحقیق پرسشنامه ای بوده که از هوش هیجانی سیبر یا شرینگ با ،(α =3/ پرسشنامه های بالندگی سازمانی اسپایدرز ) 7332 ( با پایایی ) 72 استفاده شده است. به منظور (α =3/ و عملکرد شغلی پاترسون ) 4333 ( با پایایی ) 77 (α =3/ پایایی ) 71 استفاده شده است. نتایج حاصل از )K-S ( نرمال بودن متغیرها از روش آماری کلموگروف- اسمیرنوف آزمون کلموگروف - اسمیرنوف نشان داد که جامعه مورد نظر دارای توزیع نرمال می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات تحقیق، از روش معادلات ساختاری، تحلیل رگرسیون گام به دو نمونه مستقل و با کمک t آزمون فریدمن و آزمون ،)MANOVA( گام، تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری SPSS و 16 liserel نرم افزارهای 8.80 نشان می دهد که بین بالندگی سازمانی و هوش هیجانی با عملکرد شغلی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و مدل به خوبی برازش شده است. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد، که مولفه های بالندگی سازمانی قادر به پیشبینی متغیر عملکرد شغلی معلمان می باشند، همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد، که مولفه های هوش هیجانی قادر به پیشبینی متغیر عملکرد شغلی معلمان می باشند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره، نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح تحصیلات افراد در یکی از متغیرهای بالندگی سازمانی، هوش هیجانی و عملکرد شغلی معلمان می باشد. بر اساس آزمون رتبه ای فریدمن از بین مولفه های بالندگی سازمانی، مولفه ی پرورش و توانمند سازی در رتبه اول و مولفه ی دو نمونه مستقل، نشان دهنده t ساختار سازمانی با لایه کم در رتبه ششم قرار دارند. همچنین نتایج آزمون تفاوت معنادار بین متغیر عملکرد شغلی معلمان بر حسب جنسیت افراد می باشد.